Βασιλειάδης, Δημ. Β.

Βιβλιοκρισία : Δ. Η. Κωνσταντινίδη, "Η εκκλησία της 'Παλατιανής' Χώρας Άνδρου", Ανδριακά Χρονικά τχ. 14 (1963) … - Εν Αθήναις : Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, 1963.

Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος Γ΄ 1963


Θρησκεία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by